Algemene voorwaarden Klantenpas

Voorwaarden, regels en andere zaken.

Algemene voorwaarden

JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS.

1. Algemeen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS. Het JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS-programma wordt uitgevoerd door Janfleur Winterswijk  b.v. gevestigd te Winterswijk en Multi Garden b.v. gevestigd te Winterswijk-Kotten, samen genoemd: ‘Janfleur’.

De houder van de JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS heeft bij het registreren kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft zich door middel van registratie van de JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS, zich akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

2. Aanvragen.

Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS aanvragen bij de kassa van Janfleur. De registratie/aanvraag wordt door Janfleur beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De klantenpas kan opgehaald worden bij Janfleur en is hierna meteen te gebruiken. Deze klantenpas wordt eenmalig gratis uitgereikt.

3.  Sparen

  • Bij besteding van elke euro bij Janfleur aan de Eelinkstraat krijgt de deelnemer één punt.

  • Eén punt vertegenwoordigt een waarde van twee eurocent. In een nader door Janfleur te bepalen actieperiode is de waarde meer dan 2 eurocent. Deze periode wordt tijdig kenbaar gemaakt via internet en de winkel.

  • Het saldo van JANFLEUR persoonlijke KLANTENKAART zal zichtbaar zijn op de kassabon.

  • In afwijking van het bovenstaande kunnen zich acties voordoen waarbij de klantenpashouder meer spaarpunten krijgt bij de aankoop van bepaalde producten of productgroepen: bijvoorbeeld een verdubbeling van het aantal spaarpunten.

  • De punten kunnen nimmer worden omgewisseld in geld.


 

4. Puntensaldo

In geval van onduidelijkheid over het saldo van de punten en de totstandkoming hiervan, is bepalend hetgeen hieromtrent vermeld staat in de administratie van Janfleur.

 

5. Overige mogelijkheden.

Voor klantenpashouders kunnen speciale koopavonden worden georganiseerd met aangepaste prijzen op het hele assortiment. Deze koopavonden zijn alleen voor klantenpashouder. Als klantenpashouder kunt u profiteren van voorverkopen en wordt u eerder op de hoogte gebracht van opruimingen. De voordelen van de JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS krijgt u alleen op vertoon van deze klantenpas bij de kassa of infobalie.

 

6. Verlies van de klantenpas

In geval van verlies en/of beschadiging kan de klantenpashouder een nieuwe JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS aanvragen. Wij brengen € 2.50 administratiekosten in rekening, dit bedrag dient te betaald worden bij ophalen van de nieuwe JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS.

Na controle van diverse gegevens bestaat voor Janfleur de mogelijkheid de opgebouwde spaarpunten over te zetten op de nieuwe pas, zodat deze niet verloren gaan.

 

7. Niet-gebruik van de klantenpas

 

Niet-gebruik van de PERSOONLIJKE KLANTENPAS gedurende een periode van 24 maanden leidt tot blokkering en tot verval van de gespaarde punten.

8. Eigendom van de klantenpas.

De JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS blijft eigendom van Janfleur. De JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik, de klantenpas mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of u de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijgt u een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van uw saldo. Janfleur kan zonder opgaaf van redenen de klantenpas laten innemen. Indien de klantenpashouder de klantenpas niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenpas in te leveren bij Janfleur.

 

9. Wijziging en beëindiging.

Janfleur behoudt zich het recht voor om de aan de JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Janfleur behoudt zich tevens het recht voor, het JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de winkel van Janfleur en op onze internetpagina.

Tevens behouden wij ons het recht voor om een klantenpas in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen.

Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen.

Deze beslissing ligt uitsluitend bij Janfleur en is niet open voor discussie.

10. Aansprakelijkheid.

Janfleur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de  JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS seizoenpas, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS. Bij een vermoeden van fraude, misbruik of ander misplaatst gedrag heeft Janfleur het recht om de voordelen die aan het gebruik van de JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS verbonden zijn niet te verstrekken en de klantenpas te laten vervallen.

11. Slotbepaling.

Janfleur behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn bij Janfleur in te zien en staan ook op onze internetpagina. Door gebruik te blijven maken van de JANFLEUR persoonlijke KLANTENPAS gaat u akkoord met de wijzigingen van deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

 

Privacy en persoonlijke gegevens.

De door de klantenpashouder ingevulde gegevens en de aankopen van de seizoenpashouder worden opgenomen in het Janfleur gegevensbestand en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Janfleur kan de gegevens gebruiken voor het informeren van klantenpashouders over extra voordelen en voor analysemogelijkheden. Persoonsgegevens worden door Janfleur nooit aan derden verstrekt, tenzij Janfleur daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen van de klantenpashouder dienen te worden doorgegeven.